test/test-class.ss
#lang scheme

(require (planet schematics/schemeunit:2:10/test)
     "checks.ss"
     "../class.ss")

(provide test-class)

(define test-class
 (test-suite "class.ss"
  (test-suite "class-or-interface/c"
   (test-case "accept object%"
    (check-contract-accept class-or-interface/c object%))
   (test-case "accept empty interface"
    (check-contract-accept class-or-interface/c (interface ())))
   (test-case "reject instance of object%"
    (check-contract-reject class-or-interface/c (new object%))))
  (test-suite "object/c"
   (test-case "accept instance w/o arguments"
    (check-contract-accept (object/c) (new object%)))
   (test-case "accept instance of class"
    (let* ([c% (class object% (super-new))])
     (check-contract-accept (object/c c%) (new c%))))
   (test-case "accept instance of interface"
    (let* ([i<%> (interface ())]
        [c% (class* object% (i<%>) (super-new))])
     (check-contract-accept (object/c i<%>) (new c%))))
   (test-case "reject instance w/o class"
    (let* ([c% (class object% (super-new))])
     (check-contract-reject (object/c c%) (new object%))))
   (test-case "reject instance w/o interface"
    (let* ([i<%> (interface ())])
     (check-contract-reject (object/c i<%>) (new object%))))
   (test-case "reject class"
    (check-contract-reject (object/c) object%)))
  (test-suite "class/c"
   (test-case "accept object% w/o arguments"
    (check-contract-accept (class/c) object%))
   (test-case "accept class"
    (let* ([c% (class object% (super-new))])
     (check-contract-accept (class/c c%) c%)))
   (test-case "accept implementation"
    (let* ([i<%> (interface ())]
        [c% (class* object% (i<%>) (super-new))])
     (check-contract-accept (class/c i<%>) c%)))
   (test-case "reject non-subclass"
    (let* ([c% (class object% (super-new))])
     (check-contract-reject (class/c c%) object%)))
   (test-case "reject non-implementation"
    (let* ([i<%> (interface ())])
     (check-contract-reject (class/c i<%>) object%))))
  (test-suite "ensure-interface"
   (test-case "implementation unchanged"
    (let* ([i<%> (interface ())]
        [c% (class* object% (i<%>) (super-new))]
        [mx (lambda (parent%) (class* parent% (i<%>) (super-new)))])
     (check-eq? (ensure-interface i<%> mx c%) c%)))
   (test-case "non-implementation subclassed"
    (let* ([i<%> (interface ())]
        [c% (class object% (super-new))]
        [mx (lambda (parent%) (class* parent% (i<%>) (super-new)))]
        [result (ensure-interface i<%> mx c%)])
     (check-pred class? result)
     (check subclass? result c%)
     (check implementation? result i<%>))))
  (test-suite "mixin/c")
  (test-suite "send+"
   (test-case "no messages"
    (let* ([o (new object%)])
     (check-eq? (send+ o) o)))
   (test-case "multiple messages"
    (let* ([c% (class object%
           (super-new)
           (init-field count)
           (define/public (add n) (set! count (+ count n)))
           (define/public (get) count))]
        [o (new c% [count 0])])
     (check-eq? (send+ o [add 1] [add 2]) o)
     (check = (send o get) 3))))
  (test-suite "send-each"
   (test-case "counter"
    (let* ([c% (class object%
           (super-new)
           (init-field count)
           (define/public (add n) (set! count (+ count n)))
           (define/public (get) count))]
        [o1 (new c% [count 1])]
        [o2 (new c% [count 2])]
        [o3 (new c% [count 3])])
     (send-each (list o1 o2 o3) add 3)
     (check-equal? (list (send o1 get) (send o2 get) (send o3 get))
            (list 4 5 6)))))))