private/composer.rkt
;;;;;; composer.rkt - YAML composer.  -*- Mode: Racket -*-

#lang racket

(require
 "errors.rkt"
 "events.rkt"
 "nodes.rkt"
 "parser.rkt"
 "resolver.rkt"
 "utils.rkt")

(provide
 compose-file
 compose-string
 compose-all
 compose
 make-composer)

(define composer-error (make-error 'composer))

(define (compose-file filename)
 (with-input-from-file filename compose-all))

(define (compose-string string)
 (with-input-from-string string compose-all))

(define (compose [in (current-input-port)])
 (define-values (check-node? get-node get-single-node)
  (make-composer in))
 (get-single-node))

(define (compose-all [in (current-input-port)])
 (define-values (check-node? get-node get-single-node)
  (make-composer in))
 (let loop ([nodes '()])
  (if (check-node?)
    (loop (cons (get-node) nodes))
    (reverse nodes))))

(define (make-composer [in (current-input-port)])
 (define-values (check-event? peek-event get-event)
  (make-parser in))
 
 (define anchors (make-hash))
 
 (define (check-node?)
  (when (check-event? stream-start-event?)
   (get-event))
  (not (check-event? stream-end-event?)))
 
 (define (get-node)
  (unless (check-event? stream-end-event?)
   (compose-document)))
 
 (define (get-single-node)
  (let ([document #f])
   (get-event)
   (unless (check-event? stream-end-event?)
    (set! document (compose-document)))
   (unless (check-event? stream-end-event?)
    (composer-error
     "expected a single document in the stream"
     "but found another document"
     (event-start (get-event))))
   (get-event)
   document))
 
 (define (compose-document)
  (get-event)
  (let ([node (compose-node #f #f)])
   (get-event)
   (set! anchors (make-hash))
   node))
 
 (define (compose-node parent index)
  (cond
   [(check-event? alias-event?)
    (let* ([event (get-event)]
       [anchor (any-event-anchor event)])
     (unless (hash-has-key? anchors anchor)
      (composer-error
      #f
      (format "found undefined alias ~a" anchor)
      (event-start event)))
     (hash-ref anchors anchor))]
   [else
    (let* ([event (peek-event)]
       [anchor (any-event-anchor event)])
     (when (hash-has-key? anchors anchor)
      (composer-error
      #f
      (format "found duplicate anchor ~a" anchor)
      (event-start event)))
     (let ([node #f])
      (cond
       [(check-event? scalar-event?)
       (set! node (compose-scalar-node anchor))]
       [(check-event? sequence-start-event?)
       (set! node (compose-sequence-node anchor))]
       [(check-event? mapping-start-event?)
       (set! node (compose-mapping-node anchor))])
      node))]))
 
 (define (compose-scalar-node anchor)
  (let* ([event (get-event)]
      [tag (scalar-event-tag event)])
   (when (or (not tag) (equal? "!" tag))
    (let ([value (scalar-event-value event)]
       [implicit (scalar-event-implicit event)])
     (set! tag (resolve 'scalar value implicit))))
   (let ([value (scalar-event-value event)]
      [start (event-start event)]
      [end (event-end event)]
      [style (scalar-event-style event)])
    (let ([node (scalar-node start end tag value style)])
     (when anchor
      (hash-set! anchors anchor node))
     node))))
 
 (define (compose-sequence-node anchor)
  (let* ([event (get-event)]
      [tag (any-event-tag event)])
   (when (or (not tag) (equal? "!" tag))
    (set! tag (resolve 'sequence #f (any-event-implicit event))))
   (let* ([start (event-start event)]
       [flow-style (collection-start-event-flow-style event)]
       [node (sequence-node start #f tag '() flow-style)]
       [index 0])
    (when anchor
     (hash-set! anchors anchor node))
    (while (not (check-event? sequence-end-event?))
        (let ([value (sequence-node-value node)]
           [new (compose-node node index)])
         (set-sequence-node-value! node (append value (list new)))
         (set! index (add1 index))))
    (set-node-end! node (event-end (get-event)))
    node)))
 
 (define (compose-mapping-node anchor)
  (let* ([event (get-event)]
      [tag (any-event-tag event)])
   (when (or (not tag) (equal? "!" tag))
    (set! tag (resolve 'mapping #f (any-event-implicit event))))
   (let* ([start (event-start event)]
       [flow-style (collection-start-event-flow-style event)]
       [node (mapping-node start #f tag '() flow-style)])
    (when anchor
     (hash-set! anchors anchor node))
    (while (not (check-event? mapping-end-event?))
        (let* ([item-key (compose-node node #f)]
           [item-value (compose-node node item-key)]
           [value (mapping-node-value node)]
           [new (cons item-key item-value)])
         (set-mapping-node-value! node (append value (list new)))))
    (set-node-end! node (event-end (get-event)))
    node)))
 
 (values check-node? get-node get-single-node))

(module+ test
 (require rackunit)
 (define-simple-check (check-composer test-file check-file)
  (for ([node (compose-file test-file)]
     [line (read-file check-file)])
   (check-equal? (node->string-rec node) line)))
 (test-begin
  (for ([(test-file check-file) (test-files #"compose")])
   (check-composer test-file check-file))))