all-schemeunit-tests.ss
(module all-schemeunit-tests mzscheme
 
 (require "test.ss"
      "assert-test.ss"
      "assert-util-test.ss"
      "test-test.ss"
      "util-test.ss"
      "keyword-test.ss")

 (provide all-schemeunit-tests
      success-and-failure-tests)
 
 (define all-schemeunit-tests
  (make-test-suite
   "All SchemeUnit Tests"
   assert-tests
   assert-util-tests
   test-tests
   util-tests
   keyword-tests))
 
 (define success-and-failure-tests
  (make-test-suite "Successes and Failures"
   assert-tests
   assert-util-tests
   test-tests
   util-tests
   keyword-tests
   (make-test-case "Intended to fail" (fail))
   (make-test-case "Also intended to fail" (assert-eq?* 'apples 'orange))
   
   (make-test-case "Intended to throw error" (error 'testing "<<This is an error message>>"))
   ))
 )