plt/all-schemeunit-tests.ss
(module all-schemeunit-tests mzscheme
 
 (require "test.ss"
      "check-test.ss"
      "check-info-test.ss"
      "base-test.ss"
      "location-test.ss"
      "result-test.ss"
      "test-test.ss"
      "util-test.ss"
      "keyword-test.ss"
      "text-ui-test.ss"
      "monad-test.ss"
      "hash-monad-test.ss"
      "counter-test.ss"
      "text-ui-util-test.ss")

 (provide all-schemeunit-tests
      success-and-failure-tests)
 
 (define all-schemeunit-tests
  (test-suite
   "All SchemeUnit Tests"
   check-tests
   base-tests
   check-info-tests
   location-tests
   result-tests
   test-tests
   util-tests
   keyword-tests
   text-ui-tests
   monad-tests
   hash-monad-tests
   counter-tests
   text-ui-util-tests))
 
 (define success-and-failure-tests
  (test-suite
   "Successes and Failures"
   all-schemeunit-tests
   (test-case "Intended to fail" (fail))
   (test-case "Also intended to fail" (check-eq?* 'apples 'orange))
   (test-equal? "Yet again intended to fail" "apples" "oranges")
   (test-case "Intended to throw error" (error 'testing "<<This is an error message>>"))
   ))
 )