all-schemeunit-tests.ss
#lang scheme/base

(require "main.ss"
     "check-test.ss"
     "check-info-test.ss"
     "test-case-test.ss"
     "test-suite-test.ss"
     "base-test.ss"
     "location-test.ss"
     "result-test.ss"
     "test-test.ss"
     "util-test.ss"
     "text-ui-test.ss"
     "monad-test.ss"
     "hash-monad-test.ss"
     "counter-test.ss"
     "text-ui-util-test.ss"
     )

(provide all-schemeunit-tests
     success-and-failure-tests)

(define all-schemeunit-tests
 (test-suite
  "All SchemeUnit Tests"
  check-tests
  base-tests
  check-info-tests
  test-case-tests
  test-suite-tests
  test-suite-define-provide-test
  location-tests
  result-tests
  test-tests
  util-tests
  text-ui-tests
  monad-tests
  hash-monad-tests
  counter-tests
  text-ui-util-tests
  ))

(define success-and-failure-tests
 (test-suite
  "Successes and Failures"
  all-schemeunit-tests
  (test-case "Intended to fail" (fail))
  (test-case "Also intended to fail" (check-eq? 'apples 'orange))
  (test-equal? "Yet again intended to fail" "apples" "oranges")
  (test-case "Intended to throw error" (error 'testing "<<This is an error message>>"))
  ))