test/test-set.ss
(module test-set mzscheme

 (require "../private/require.ss")
 (require-contracts)
 (require-schemeunit)
 (require-etc)
 (require-lists)

 (require "../private/datum.ss"
      (prefix set: "../set.ss"))

 (provide/contract
  [test-set (-> test-suite?)])

 (define (test-set)
  (make-test-suite "Sets"
   (test-set-kind "Ordered" (curry set:make-ordered datum-compare))
   (test-set-kind "Hashed" (curry set:make-hashed datum-hash datum=?))
   (test-set-kind "Unordered" (curry set:make-unordered datum=?))
   ))

 (define (test-set-kind name set)
  (make-test-suite (format "Set: ~a" name)
   (make-test-suite "elements"
    (make-test-case "empty"
     (assert datum-list=? (set:elements (set)) null))
    (make-test-case "1,2,3"
     (assert datum-list=? (set:elements (set 1 2 3)) (list 1 2 3))))
   (make-test-suite "insert"
    (make-test-case "1,3 + 2"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:insert 2 (set 1 3)))
         (list 1 2 3)))
    (make-test-case "1,2,3 + 2"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:insert 2 (set 1 2 3)))
         (list 1 2 3)))
    (make-test-case "a,b,c + a"
     (let* ([a "a"]
         [a* (string-copy a)]
         [elems (set:elements (set:insert a* (set a)))])
      (assert = (length elems) 1
          "Inserting a duplicate changed set size.")
      (assert-false
       (eq? (first elems) a)
       "Inserted duplicate; original value remains.")
      (assert-true
       (eq? (first elems) a*)
       "Inserted duplicate; new value not found."))))
   (make-test-suite "lookup"
    (make-test-case "a in a,b,c"
     (let* ([a "a"]
         [b "b"]
         [c "c"]
         [a* (string-copy a)])
      (assert eq?
          (set:lookup a* (set a b c))
          a)))
    (make-test-case "a in b,c"
     (assert-false (set:lookup "a" (set "b" "c"))))
    (make-test-case "success override"
     (assert-equal?
      (set:lookup 1 (set 1 2 3)
            (lambda () 'failure)
            (lambda (elem) (cons 'success elem)))
      (cons 'success 1)))
    (make-test-case "failure override"
     (assert-equal?
      (set:lookup 4 (set 1 2 3)
            (lambda () 'failure)
            (lambda (elem) (cons 'success elem)))
      'failure)))
   (make-test-suite "remove"
    (make-test-case "present"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:remove 2 (set 1 2 3)))
         (list 1 3)))
    (make-test-case "absent"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:remove 4 (set 1 2 3)))
         (list 1 2 3))))
   (make-test-suite "empty?"
    (make-test-case "true"
     (assert-true (set:empty? (set))))
    (make-test-case "false"
     (assert-false (set:empty? (set 1 2 3)))))
   (make-test-suite "clear"
    (make-test-case "1,2,3"
     (assert-true (set:empty? (set:clear (set 1 2 3))))))
   (make-test-suite "size"
    (make-test-case "empty"
     (assert = (set:size (set)) 0))
    (make-test-case "1,2,3"
     (assert = (set:size (set 1 2 3)) 3)))
   (make-test-suite "member?"
    (make-test-case "true"
     (assert-true (set:member? 2 (set 1 2 3))))
    (make-test-case "false"
     (assert-false (set:member? 4 (set 1 2 3)))))
   (make-test-suite "fold"
    (make-test-case "1,2,3"
     (assert datum-list=?
         (set:fold cons null (set 1 2 3))
         (list 1 2 3))))
   (make-test-suite "map"
    (make-test-case "A,B,C"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:map symbol->string (set 'A 'B 'C)))
         (list "A" "B" "C")))
    (make-test-case "overlap"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:map (lambda (n) (* n n)) (set -1 0 1 2)))
         (list 0 1 4))))
   (make-test-suite "for-each"
    (make-test-case "1,2,3"
     (let* ([elems null])
      (set:for-each (lambda (elem) (set! elems (cons elem elems)))
             (set 1 2 3))
      (assert datum-list=? elems (list 1 2 3)))))
   (make-test-suite "filter"
    (make-test-case "numbers"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:filter number?
                      (set 1 2 3 'a 'b 'c "A" "B" "C")))
         (list 1 2 3))))
   (make-test-suite "all?"
    (make-test-case "all"
     (assert-true (set:all? number? (set 1 2 3 4))))
    (make-test-case "some"
     (assert-false (set:all? even? (set 1 2 3 4))))
    (make-test-case "none"
     (assert-false (set:all? negative? (set 1 2 3 4)))))
   (make-test-suite "any?"
    (make-test-case "all"
     (assert-true (set:any? number? (set 1 2 3 4))))
    (make-test-case "some"
     (assert-true (set:any? even? (set 1 2 3 4))))
    (make-test-case "none"
     (assert-false (set:any? negative? (set 1 2 3 4)))))
   (make-test-suite "union"
    (make-test-case "1,3+2,4"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:union (set 1 3) (set 2 4)))
         (list 1 2 3 4)))
    (make-test-case "1,2,3+2,3,4"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:union (set 1 2 3) (set 2 3 4)))
         (list 1 2 3 4)))
    (make-test-case "override"
     (let* ([a1 "a"]
         [a2 (string-copy a1)]
         [elems
         (set:elements
          (set:union (set a1) (set a2)
               (lambda (one two)
                (assert eq? one a1)
                (assert eq? two a2)
                (string-copy one))))])
      (assert equal? elems (list "a"))
      (assert-false (eq? (car elems) a1))
      (assert-false (eq? (car elems) a2)))))
   (make-test-suite "intersection"
    (make-test-case "1,3&2,4"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:intersection (set 1 3) (set 2 4)))
         null))
    (make-test-case "1,2,3&2,3,4"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:intersection (set 1 2 3) (set 2 3 4)))
         (list 2 3)))
    (make-test-case "override"
     (let* ([b1 "b"]
         [b2 (string-copy b1)]
         [elems
         (set:elements
          (set:intersection (set "a" b1)
                   (set b2 "c")
                   (lambda (one two)
                    (assert eq? one b1)
                    (assert eq? two b2)
                    (string-copy one))))])
      (assert equal? elems (list "b"))
      (assert-false (eq? (car elems) b1))
      (assert-false (eq? (car elems) b2)))))
   (make-test-suite "difference"
    (make-test-case "1,3-2,4"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:difference (set 1 3) (set 2 4)))
         (list 1 3)))
    (make-test-case "1,2,3-2,3,4"
     (assert datum-list=?
         (set:elements (set:difference (set 1 2 3) (set 2 3 4)))
         (list 1))))
   (make-test-suite "select"
    (make-test-case "empty set"
     (assert-exn exn:fail? (lambda () (set:select (set)))))
    (make-test-case "singleton set"
     (assert datum=?
         (set:select (set 1))
         1))
    (make-test-case "1,2,3"
     (assert-true
      (let* ([elem (set:select (set 1 2 3))])
       (or (= elem 1)
         (= elem 2)
         (= elem 3))))))
   (make-test-suite "subset?"
    (make-test-case "A subset B"
     (assert-true (set:subset? (set 1 2) (set 1 2 3))))
    (make-test-case "A equal B"
     (assert-true (set:subset? (set 1 2 3) (set 1 2 3))))
    (make-test-case "A superset B"
     (assert-false (set:subset? (set 1 2 3) (set 1 2))))
    (make-test-case "A disjoint B"
     (assert-false (set:subset? (set 1 2 3) (set 4 5 6))))
    (make-test-case "A overlaps B"
     (assert-false (set:subset? (set 1 2 3) (set 2 3 4)))))
   (make-test-suite "equal?"
    (make-test-case "A subset B"
     (assert-false (set:equal? (set 1 2) (set 1 2 3))))
    (make-test-case "A equal B"
     (assert-true (set:equal? (set 1 2 3) (set 1 2 3))))
    (make-test-case "A superset B"
     (assert-false (set:equal? (set 1 2 3) (set 1 2))))
    (make-test-case "A disjoint B"
     (assert-false (set:equal? (set 1 2 3) (set 4 5 6))))
    (make-test-case "A overlaps B"
     (assert-false (set:equal? (set 1 2 3) (set 2 3 4)))))))

 )