list-test.ss
#lang scheme/base

(require "list.ss"
     "test-base.ss")

(define list-tests
 (test-suite "list.ss"
  
  (test-case "make-list*"
   (check-equal? (make-list* 10 '(1)) '(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1))
   (check-equal? (make-list* 10 '(1 2)) '(1 2 1 2 1 2 1 2 1 2))
   (check-equal? (make-list* 10 '(1 2 3)) '(1 2 3 1 2 3 1 2 3 1))
   (check-exn exn:fail:contract? (cut make-list* 10 null))
   (check-exn exn:fail:contract? (cut make-list* -1 '(1 2 3)))
   (check-equal? (make-list* 0 '(1 2 3)) null))
  
  (test-case "assemble-list"
   (let ([x 1]
      [y 2]
      [z 3]
      [a (list 10 20 30)]
      [b (list 40 50 60)]
      [c (list 70 80 90)])
    (check-equal? (assemble-list [#t x y z] 
                   [#f z y x]
                   [x 4 5 6]
                   [#t ,@a]
                   [#f ,@b]
                   [x ,@c])
           (list 1 2 3 4 5 6 10 20 30 70 80 90))))
  
  (test-case "in-list/cycle"
   (check-equal? (for/list ([i (in-list '(1 2 3 4 5 6 7))] [j (in-list/cycle '(1 2 3))]) j)
          '(1 2 3 1 2 3 1))
   (check-equal? (for/list ([i (in-list '(1 2 3 4 5))] [j (in-list/cycle '(1 2))]) j)
          '(1 2 1 2 1))
   (check-equal? (for/list ([i (in-list '(1 2 3))] [j (in-list/cycle '(1))]) j)
          '(1 1 1))
   (check-exn exn:fail:contract? (cut in-list/cycle null)))
  
  (test-case "list-swap"
   (check-equal? (list-swap (list 1 2 3 4 5) 1 3) (list 1 4 3 2 5) "non-adjacent items")
   (check-equal? (list-swap (list 1 2 3 4 5) 3 1) (list 1 4 3 2 5) "indices reversed")
   (check-equal? (list-swap (list 1 2 3 4 5) 1 2) (list 1 3 2 4 5) "adjacent items")
   (check-equal? (list-swap (list 1 2 3 4 5) 0 1) (list 2 1 3 4 5) "first two items")
   (check-equal? (list-swap (list 1 2 3 4 5) 3 4) (list 1 2 3 5 4) "last two items")
   (check-exn exn:fail:contract? (cut list-swap (list 1 2 3 4 5) 0 0) "indices the same")
   (check-exn exn:fail:contract? (cut list-swap (list 1 2 3 4 5) -1 0) "indices too low")
   (check-exn exn:fail:contract? (cut list-swap (list 1 2 3 4 5) 4 5)) "indices too high")
  
  (test-case "list-delimit"
   (check-equal? (list-delimit null " ") null)
   (check-equal? (list-delimit '("a") " ") '("a"))
   (check-equal? (list-delimit '("a" "b" "c") " ") '("a" " " "b" " " "c")))
  
  (test-case "list-pad"
   (check-equal? (list-pad (list 1 2 3 4) 7)  (list #f #f #f 1 2 3 4) "default (#f)")
   (check-equal? (list-pad (list 1 2 3 4) 7 #t) (list #t #t #t 1 2 3 4) "#t")
   (check-equal? (list-pad (list 1 2 3 4) 3)  (list 1 2 3 4)     "target-length too small")
   (check-equal? (list-pad (list 1 2 3 4) 4)  (list 1 2 3 4)     "target-length the same"))
  
  (test-case "list-pad-right"
   (check-equal? (list-pad-right (list 1 2 3 4) 7)  (list 1 2 3 4 #f #f #f) "default (#f)")
   (check-equal? (list-pad-right (list 1 2 3 4) 7 #t) (list 1 2 3 4 #t #t #t) "#t")
   (check-equal? (list-pad-right (list 1 2 3 4) 3)  (list 1 2 3 4)     "target-length too small")
   (check-equal? (list-pad-right (list 1 2 3 4) 4)  (list 1 2 3 4)     "target-length the same"))
  
  (test-case "merge-sorted-lists"
   (check-equal? (merge-sorted-lists '(1 3 5 7 9) '(2 4 6 8 10) = <) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) "no duplicates")
   (check-equal? (merge-sorted-lists '(1 2 3 4 5) '(3 4 5 6 7) = <) '(1 2 3 4 5 6 7)    "duplicates")
   (check-equal? (merge-sorted-lists '(1 1 5 7 8 8 9 10) '(1 3 3 15 16 17 18) = <) '(1 3 5 7 8 9 10 15 16 17 18) "general test"))
  
  (test-case "char-iota"
   (check-equal? (char-iota 26)   (string->list "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") "lowercase")
   (check-equal? (char-iota 26 #\A) (string->list "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ") "uppercase")
   (check-equal? (char-iota 5 #\a 2) (string->list "acegi")           "step 2"))
  
  (test-equal? "unzip-values"
   (call-with-values (cut unzip-values '((1 2 3)
                      (4 5 6)
                      (7 8 9)
                      (10 11 12)))
            list)
   '((1 4 7 10)
    (2 5 8 11)
    (3 6 9 12)))
  
  ; Association lists --------------------------
  
  (test-case "assoc-value"
   (let ([test '((key1 . "Value 1")
          (key2 . "Value 2")
          (key3 . "Value 3"))])
    (check equal? (assoc-value 'key1 test) "Value 1")
    (check equal? (assoc-value 'key2 test) "Value 2")
    (check equal? (assoc-value 'key3 test) "Value 3")
    (check-exn exn:fail? (lambda () (assoc-value 'key4 test)))))
  
  (test-case "assoc-value/default"
   (let ([test '((key1 . "Value 1")
          (key2 . "Value 2")
          (key3 . "Value 3"))])
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test #f) "Value 1" "check 1")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test #f) "Value 2" "check 2")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test #f) "Value 3" "check 3")
    (check equal? (assoc-value/default 'key4 test #f) #f    "check 4")))
  
  (test-case "alist-set"
   (let ([test1 null]
      [test2 null]
      [test3 null])
    (set! test1 (alist-set 'key1 "Value 1" null))
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test1 #f) "Value 1" "check 1a")
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test2 #f) #f    "check 1b")
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test3 #f) #f    "check 1c")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test1 #f) #f    "check 1d")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test2 #f) #f    "check 1e")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test3 #f) #f    "check 1f")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test1 #f) #f    "check 1g")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test2 #f) #f    "check 1h")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test3 #f) #f    "check 1i")
    (set! test2 (alist-set 'key2 "Value 2" test1))
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test1 #f) "Value 1" "check 2a")
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test2 #f) "Value 1" "check 2b")
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test3 #f) #f    "check 2c")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test1 #f) #f    "check 2d")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test2 #f) "Value 2" "check 2e")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test3 #f) #f    "check 2f")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test1 #f) #f    "check 2g")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test2 #f) #f    "check 2h")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test3 #f) #f    "check 2i")
    (set! test3 (alist-set 'key3 "Value 3" test2))
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test1 #f) "Value 1" "check 3a")
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test2 #f) "Value 1" "check 3b")
    (check equal? (assoc-value/default 'key1 test3 #f) "Value 1" "check 3c")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test1 #f) #f    "check 3d")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test2 #f) "Value 2" "check 3e")
    (check equal? (assoc-value/default 'key2 test3 #f) "Value 2" "check 3f")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test1 #f) #f    "check 3g")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test2 #f) #f    "check 3h")
    (check equal? (assoc-value/default 'key3 test3 #f) "Value 3" "check 3i")))
  
  (test-equal? "alist-map"
   (alist-map string-append '(("a" . "1") ("b" . "2") ("c" . "3")))
   '("a1" "b2" "c3"))
  
  (test-exn "alist-map : non-pair encountered"
   exn:fail:contract?
   (cut alist-map string-append '(("a" . "1") "b" ("c" . "3"))))
  
  (test-case "alist-for-each"
   (let ([keys ""] [values ""])
    (alist-for-each
     (lambda (key value)
      (set! keys (string-append keys key))
      (set! values (string-append values value)))
     '(("a" . "1")
      ("b" . "2")
      ("c" . "3")))
    (check equal? keys "abc")
    (check equal? values "123")))
  
  (test-exn "alist-for-each : non-pair encountered"
   exn:fail:contract?
   (cut alist-for-each
      (lambda (key value)
       (format "~a:~a~n" key value))
      '(("a" . "1") "b" ("c" . "3"))))
  
  (test-case "alist-merge"
   (check-equal? (alist-merge '((a . 1) (b . 2) (c . 3))
                 '((b . 4) (c . 5) (d . 6)))
          '((a . 1) (b . 2) (c . 3) (d . 6))
          "prefer first (implicit)")
   (check-equal? (alist-merge '((a . 1) (b . 2) (c . 3))
                 '((b . 4) (c . 5) (d . 6))
                 'first)
          '((a . 1) (b . 2) (c . 3) (d . 6))
          "prefer first (explicit)")
   (check-equal? (alist-merge '((a . 1) (b . 2) (c . 3))
                 '((b . 4) (c . 5) (d . 6))
                 'second)
          '((a . 1) (b . 4) (c . 5) (d . 6))
          "prefer second"))
  
  ))

; Provide statements -----------------------------

(provide list-tests)