test/test-set.ss
(module test-set mzscheme

 (require "../private/require.ss")
 (require-contracts)
 (require-schemeunit)
 (require-etc)
 (require-lists)

 (require "../private/datum.ss"
      (prefix set: "../set.ss"))

 (provide/contract
  [test-set (-> test-suite?)])

 (define (test-set)
  (make-test-suite "Sets"
   (test-set-kind "Ordered" (curry set:make-ordered datum-compare))
   (test-set-kind "Hashed" (curry set:make-hashed datum-hash datum=?))
   (test-set-kind "Unordered" (curry set:make-unordered datum=?))
   ))

 (define (test-set-kind name set)
  (make-test-suite (format "Set: ~a" name)
   (make-test-suite "accessors"
    (make-test-suite "elements"
     (make-test-case "empty"
      (assert datum-list=? (set:elements (set)) null))
     (make-test-case "1,2,3"
      (assert datum-list=? (set:elements (set 1 2 3)) (list 1 2 3))))
    (make-test-suite "empty?"
     (make-test-case "true"
      (assert-true (set:empty? (set))))
     (make-test-case "false"
      (assert-false (set:empty? (set 1 2 3)))))
    (make-test-suite "size"
     (make-test-case "empty"
      (assert = (set:size (set)) 0))
     (make-test-case "1,2,3"
      (assert = (set:size (set 1 2 3)) 3)))
    (make-test-suite "member?"
     (make-test-case "true"
      (assert-true (set:member? 2 (set 1 2 3))))
     (make-test-case "false"
      (assert-false (set:member? 4 (set 1 2 3)))))
    (make-test-suite "lookup"
     (make-test-case "a in a,b,c"
      (let* ([a "a"]
          [b "b"]
          [c "c"]
          [a* (string-copy a)])
       (assert eq?
           (set:lookup a* (set a b c))
           a)))
     (make-test-case "a in b,c"
      (assert-false (set:lookup "a" (set "b" "c"))))
     (make-test-case "success override"
      (assert-equal?
       (set:lookup 1 (set 1 2 3)
             (lambda () 'failure)
             (lambda (elem) (cons 'success elem)))
       (cons 'success 1)))
     (make-test-case "failure override"
      (assert-equal?
       (set:lookup 4 (set 1 2 3)
             (lambda () 'failure)
             (lambda (elem) (cons 'success elem)))
       'failure)))
    (make-test-suite "select"
     (make-test-case "empty set"
      (assert-exn exn:fail? (lambda () (set:select (set)))))
     (make-test-case "singleton set"
      (assert datum=?
          (set:select (set 1))
          1))
     (make-test-case "1,2,3"
      (assert-true
       (let* ([elem (set:select (set 1 2 3))])
        (or (= elem 1)
          (= elem 2)
          (= elem 3))))))
    )
   (make-test-suite "updaters"
    (make-test-suite "insert"
     (make-test-case "1,3 + 2"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:insert 2 (set 1 3)))
          (list 1 2 3)))
     (make-test-case "1,2,3 + 2"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:insert 2 (set 1 2 3)))
          (list 1 2 3)))
     (make-test-case "a,b,c + a"
      (let* ([a "a"]
          [a* (string-copy a)]
          [elems (set:elements (set:insert a* (set a)))])
       (assert = (length elems) 1
           "Inserting a duplicate changed set size.")
       (assert-false
        (eq? (first elems) a)
        "Inserted duplicate; original value remains.")
       (assert-true
        (eq? (first elems) a*)
        "Inserted duplicate; new value not found."))))
    (make-test-suite "remove"
     (make-test-case "present"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:remove 2 (set 1 2 3)))
          (list 1 3)))
     (make-test-case "absent"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:remove 4 (set 1 2 3)))
          (list 1 2 3))))
    (make-test-suite "clear"
     (make-test-case "1,2,3"
      (assert-true (set:empty? (set:clear (set 1 2 3))))))
    )
   (make-test-suite "traversals"
    (make-test-suite "fold"
     (make-test-case "1,2,3"
      (assert datum-list=?
          (set:fold cons null (set 1 2 3))
          (list 1 2 3))))
    (make-test-suite "map"
     (make-test-case "A,B,C"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:map symbol->string (set 'A 'B 'C)))
          (list "A" "B" "C")))
     (make-test-case "overlap"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:map (lambda (n) (* n n)) (set -1 0 1 2)))
          (list 0 1 4))))
    (make-test-suite "for-each"
     (make-test-case "1,2,3"
      (let* ([elems null])
       (set:for-each (lambda (elem) (set! elems (cons elem elems)))
              (set 1 2 3))
       (assert datum-list=? elems (list 1 2 3)))))
    (make-test-suite "filter"
     (make-test-case "numbers"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:filter number?
                       (set 1 2 3 'a 'b 'c "A" "B" "C")))
          (list 1 2 3))))
    (make-test-suite "all?"
     (make-test-case "all"
      (assert-true (set:all? number? (set 1 2 3 4))))
     (make-test-case "some"
      (assert-false (set:all? even? (set 1 2 3 4))))
     (make-test-case "none"
      (assert-false (set:all? negative? (set 1 2 3 4)))))
    (make-test-suite "any?"
     (make-test-case "all"
      (assert-true (set:any? number? (set 1 2 3 4))))
     (make-test-case "some"
      (assert-true (set:any? even? (set 1 2 3 4))))
     (make-test-case "none"
      (assert-false (set:any? negative? (set 1 2 3 4)))))
    )
   (make-test-suite "combinations"
    (make-test-suite "union"
     (make-test-case "1,3+2,4"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:union (set 1 3) (set 2 4)))
          (list 1 2 3 4)))
     (make-test-case "1,2,3+2,3,4"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:union (set 1 2 3) (set 2 3 4)))
          (list 1 2 3 4)))
     (make-test-case "override"
      (let* ([a1 "a"]
          [a2 (string-copy a1)]
          [elems
          (set:elements
           (set:union (set a1) (set a2)
                (lambda (one two)
                 (assert eq? one a1)
                 (assert eq? two a2)
                 (string-copy one))))])
       (assert equal? elems (list "a"))
       (assert-false (eq? (car elems) a1))
       (assert-false (eq? (car elems) a2)))))
    (make-test-suite "intersection"
     (make-test-case "1,3&2,4"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:intersection (set 1 3) (set 2 4)))
          null))
     (make-test-case "1,2,3&2,3,4"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:intersection (set 1 2 3) (set 2 3 4)))
          (list 2 3)))
     (make-test-case "override"
      (let* ([b1 "b"]
          [b2 (string-copy b1)]
          [elems
          (set:elements
           (set:intersection (set "a" b1)
                    (set b2 "c")
                    (lambda (one two)
                     (assert eq? one b1)
                     (assert eq? two b2)
                     (string-copy one))))])
       (assert equal? elems (list "b"))
       (assert-false (eq? (car elems) b1))
       (assert-false (eq? (car elems) b2)))))
    (make-test-suite "difference"
     (make-test-case "1,3-2,4"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:difference (set 1 3) (set 2 4)))
          (list 1 3)))
     (make-test-case "1,2,3-2,3,4"
      (assert datum-list=?
          (set:elements (set:difference (set 1 2 3) (set 2 3 4)))
          (list 1))))
    )
   (make-test-suite "relations"
    (make-test-suite "subset?"
     (make-test-case "A subset B"
      (assert-true (set:subset? (set 1 2) (set 1 2 3))))
     (make-test-case "A equal B"
      (assert-true (set:subset? (set 1 2 3) (set 1 2 3))))
     (make-test-case "A superset B"
      (assert-false (set:subset? (set 1 2 3) (set 1 2))))
     (make-test-case "A disjoint B"
      (assert-false (set:subset? (set 1 2 3) (set 4 5 6))))
     (make-test-case "A overlaps B"
      (assert-false (set:subset? (set 1 2 3) (set 2 3 4)))))
    (make-test-suite "equal?"
     (make-test-case "A subset B"
      (assert-false (set:equal? (set 1 2) (set 1 2 3))))
     (make-test-case "A equal B"
      (assert-true (set:equal? (set 1 2 3) (set 1 2 3))))
     (make-test-case "A superset B"
      (assert-false (set:equal? (set 1 2 3) (set 1 2))))
     (make-test-case "A disjoint B"
      (assert-false (set:equal? (set 1 2 3) (set 4 5 6))))
     (make-test-case "A overlaps B"
      (assert-false (set:equal? (set 1 2 3) (set 2 3 4)))))
    )
   ))

 )